فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) کران

ه حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود کرانک نیکلسون

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) صریح

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود صریح

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا فیلبرگ (Fehlberg)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا رانج کاتا فیلبرگ

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا مرتبه 5(Runge-Kutta5)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا مرتبه 5

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا مرتبه 3 (Runge-Kutta3)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا مرتبه 3

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیل ODE با روش سری تیلر (Taylor Series)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش سری تیلر

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با روش سری تیلر (Taylor Series)

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل با روش سری تیلر

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش گاوس (Gauss)

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش گاوس

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش رامبرگ (Romberg)

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش رامبرگ

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی